• Bij Hond en Begeleiding wordt er met een positieve methode getraind. Cursisten maken dus geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen of de hond iets laten doen onder dwang of druk.
• Cursisten dienen voor hun honden gebruik te maken van een platte halsband met een eenvoudige lijn van tussen de 1,20 en 2,00 meter. Halti’s, U-leads en Gentle Leaders zijn alleen in overleg toegestaan. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, half checks, en dergelijke zijn niet toegestaan op het terrein van de hondenschool. Tevens worden jacht- en uitrollijnen (flexlijnen) niet gebruikt tijdens de trainingen.
• Cursisten zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten.
• Als je verhinderd bent, laat dit dan van te voren weten.
• ls je hond ziek is, laat deze dan thuis in verband met besmettingsgevaar. Je bent uiteraard zelf van harte welkom om de les niet te missen. Denk bijvoorbeeld aan Giardia, Kennelhoest etc. Bij twijfel, bel dan even!
• Loopse honden zijn toegestaan mits dit van te voren is gemeld/overlegd.
• Tijdens de lessen spelen de honden onderling niet met elkaar, wij willen de hond juist leren dat jij de allerleukste bent in een prikkelrijke omgeving.
• Honden niet aangelijnd laten snuffelen en/of spelen: dit kan gevechten veroorzaken als de riemen in elkaar draaien. Respecteer de persoonlijke ruimte van elke hond. Hou daarom met uw hond voldoende afstand van de andere honden. Zowel op het trainingsveld als de rest van het terrein.
• Ruim hondenpoep op en deponeer het in de daartoe bestemde afvalbak.
• Voorkom plasjes en hondenpoep op het trainingsveld door de hond van te voren uit te laten. Loop voordat je het veld betreedt nog even langs een grasstrook bijvoorbeeld.
• De hond is altijd aangelijnd op het terrein, tenzij in opdracht van de instructeur anders wordt bepaald.
Elke les meenemen:
• Zeer ruime hoeveelheid aan voertjes. De voertjes zijn ongeveer ter grote van een erwt. Je mag hiervoor alles gebruiken met als enige voorwaarde dat je hond het lekker vindt.
• Speeltje die je samen met je hond kunt vasthouden. Gebruik geen piepspeeltjes, dit leidt de andere honden af.
• Deken of matje die op het gras mag liggen waar de hond op kan liggen.
• Een beloningstasje is aan te raden. Gebruik geen plastic zakje.
• En natuurlijk je hond!
• Het is verstandig om voor de les je hond iets minder te voeren.

Kinderen vanaf 10 jaar mogen trainen met de hond. Uiteraard zijn kinderen van elke leeftijd welkom om toe te kijken.

Algemene Voorwaarden
Op de cursussen en diensten van Hond en Begeleiding zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Dit schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van Hond en Begeleiding kunt verwachten. Bij betaling van de cursus gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Hond en Begeleiding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 74748246.
Artikel 1: Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek, persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hond en Begeleiding wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen, lessen en/of activiteiten.
Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hond en Begeleiding.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste les dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL61KNAB0258971541 op naam van Hond en Begeleiding te Biddinghuizen, onder vermelding van het factuurnummer en de deel te nemen cursus. Bij een privéles kan er ook contant betaald worden per les.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht voor om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding een bevestiging van betreffende cursus met daarin vermeld de locatie, datum en het tijdstip van de cursus.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
3.1 Hond en Begeleiding bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus, activiteit of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 Hond en Begeleiding behoudt zich het recht een hond uit te sluiten van de cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers en/of honden.

3.5 Cursisten dienen tijdens de lessen gebruik te maken van de juiste riemen en hulpmiddelen zoals die beschrijven zijn in de huisregels.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen. Twijfel je hierover? Neem dan altijd even contact op met Hond en Begeleiding.

3.7 Vooraf of bij aanvang van de cursus kan Hond en Begeleiding vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de instructeur aangewezen plek. Honden die niet deelnemen aan de cursus worden alleen in goed overleg en met uitdrukkelijke toestemming op het terrein toegelaten. De instructeur behoudt zich het recht voor om niet deelnemende honden tijdens de lessen te weren op het terrein.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, corrigerende materialen, schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen kunnen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.
Artikel 4: Cursussen
4.1 Puppycursus: Cursist komt in aanmerking voor de Puppycursus wanneer de hond waarmee deel genomen wordt de leeftijd heeft van 7 weken of ouder.

4.2 De pilotlessen zijn slechts een eenmalige aanbieding, geschikt voor alle honden van elke leeftijd. Hond en Begeleiding behoudt zich het recht om een hond, zonder uitleg, te weigeren voor deze pilotlessen.

4.3 Basiscursus: Alle cursisten en honden, jong en oud mogen deelnemen aan de basiscursus. Alle nieuwe cursisten nemen eerst deel aan de basiscursus voordat zij door kunnen naar een vervolgcursus.

4.4 Vervolgcursus: Wordt enkel geboden voor cursisten die met de hond de basiscursus hebben gevolgd.

Artikel 5: Annulering v/d les(sen)
5.1 De instructeur bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die zijn afgelast worden in overleg met de cursisten verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan persoonlijk, per telefoon of e-mail.

5.2b Een gemiste les kan bij de groepslessen worden altijd ingehaald in een andere groep. Er is de mogelijkheid tot een half uur privétraining op afspraak als er 2 gemiste lessen zijn. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van de cursus door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
• Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus wordt 80% cursusgeld in rekening gebracht.
• Bij annulering na deelname van 1 of meer lessen wordt er geen restitutie verleend.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen kan een cursus door Hond en Begeleiding worden geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door. Dit gaat op besluit van de instructeur.

5.4 Afmelding van een privéles en speurles, alsmede van een gedragsconsult dient uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les/het consult te worden afgezegd per telefoon, app of mail. Wanneer dit niet tijdig gebeurt wordt de les/het consult volledig in rekening gebracht.
Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
6.1 Hond en Begeleiding is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 Hond en Begeleiding is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of zaken worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen, de instructeur en aan de locatie.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard WA verzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Hond en Begeleiding van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
Artikel 8: Copyright
8.1 Alle door Hond en Begeleiding verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van Hond en Begeleiding. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hond en Begeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
Artikel 9: Geschillen
9.1 Op overeenkomsten gesloten met Hond en Begeleiding is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.